امیر منصور شیرازیان مدیر عامل شرکت تولیدی نایلون سپید از عضویت در هیئت مدیره تعاونی صنایع پلاستیک استعفا دادند متن استعفای ایشان بدین شرح است :

بسمه تعالی

هیئت مدیره محترم شرکت تعاونی صنایع پلاستیک

  احتراما" بدینوسیله از آنجائیکه نقش و حضور خود را در آن هیئت مدیره موثر و مفید نمی دانم و اصولا" به این نتیجه رسیده ام که در آن هیئت مدیره خرد جمعی لحاظ نمیشود و  منافع شخصی به منافع جمعی ارجعیت دارد علی رغم میل باطنی استعفا میدهم .

                                                         باتشکر و احترام

                                        عضو هیئت مدیره – منصور شیرازیان