عکسهای تازه از کارخانه شرکت تولیدی نایلون سپید

امیر منصور شیرازیان مدیر عامل شرکت تولیدی نایلون سپید