به مناسبت آغاز سال 1392 در مراسمی که با حضور مدیر عامل محترم شرکت تولیدی نایلون سپید امیر منصور شیرازیان و همچنین آقایان علی شیرازیان رئیس هیت مدیره و مهندس سعید جوادی رزاز مدیر  و عضو محترم هیئت مدیره شرکت حضور داشتند از پرسنل نمونه شرکت در سال 1391 تقدیر شد .